پنجشنبه 1397/03/03

مشاوره حقوقی - چه کسانی میتوانند تقاضای انحصار وراثت کنند؟

  • کد خبر: ۲۷۰
  • تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۵ - 12:05 ق.ظ
برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد.
مشاوره حقوقی - چه کسانی میتوانند تقاضای انحصار وراثت کنند؟

 رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند. برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. معمولا یک یا چند تن از ورثه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می کنند، اما هر ذی نفعی، مانند طلبکار متوفی یا کسی که از ورثه طلبکار است یا کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده (موصی له) یا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصیت شده است (وصی)، می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند. مخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه، به هر دلیلی که باشد، مانع از رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نیست. همراه با ارائه درخواست انحصار وراثت، گواهی فوت متوفی، صادر شده از سوی اداره ثبت احوال، کپی شناسنامه ورثه، کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی، فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده، گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی(در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست، بنابراین متقاضی انحصار وراثت پیش از مراجعه به شورای حل اختلاف باید این اظهارنامه را در اداره مالیات تکمیل و گواهی آن را به شورا ارائه کند) و در صورتی که متوفی از اقلیت های مذهبی باشد نظر مرجع مذهبی مربوطه درباره تقسیم ماترک، به شورای حل اختلاف تسلیم می شود. در صورتی که ارزش ماترک متوفی کمتر از ۳۰میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف بدون انتشار آگهی و دعوت از ورثه، در جلسه فوق العاده با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند. در صورتی که ماترک، بر اساس گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث، بیش از ۳۰میلیون ریال ارزش داشته باشد، در فرضی که آخرین سکونتگاه متوفی در شهر باشد، به هزینه متقاضی، درخواست وی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود و در فرضی که آخرین اقامتگاه متوفی در روستا باشد، درخواست متقاضی در روستا اعلام عمومی می شود. پس از گذشت یک ماه از آگهی یا اعلام عمومی، در صورت عدم وصول اعتراض، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، گواهی انحصار وراثت صادر می شود.


لینک کوتاه: http://newsfa.ir/special-news/270