آلودگى و گرد و غبار عجیب در جاده اردکان به میبد صد ها خودرو را در راه زمین گیر کرد.

 

 

 گرد و غبار شدید در شهر میبد یزد