یکشنبه 1397/02/30
    • حکایت آموزنده

      کسی که شنا کردن بلد است میداند که آب او را پایین نمیکشد. اما کسی که با شنا آشنا نیست ، فکر میکند آب او را پایین میکشد و غرق میکند ، برای همین بیهوده دست و پا میزند و غرق میشود. بهتر است بدانیم این افکار ماست که ما را غرق میکند و گرنه زندگی عمق زیادی ندارد...

    آرشیو
با موقعیت فعلی برجام، یک بار هم که شده پاس گل ندهید!
5/10/2018 - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با موقعیت فعلی برجام، یک بار هم که شده پاس گل ندهید!

پورمحبی، فرزین - در دوران پساخروج آمریکا از برجام، نوبت پرش قهرمانانه است!