دوشنبه 1397/02/03
    • مهمترین چیز در زندگی چیست؟

      اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می میرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت مصاحبت آدمها. ولی هنگامی که این نیاز های اولیه برآورده شد ـ آیا چیزی می ماند که انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان می گویند بلی....و آن این است که بدانیم که #ما_کیستیم و در اینجا چه می کنیم؟"

    آرشیو
رسانه ملی و «دورهمی» در تولید ملی!
4/7/2018 - ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ رسانه ملی و «دورهمی» در تولید ملی!

پورمحبی، فرزین - سال حمایت از تولید بنز و بی.ام.و!