پنجشنبه 1396/06/30
    • 10 قانون کلي براي زندگي:

      💎قانون يکم: به شما جسمي داده شده. چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد. بايد بدانيدکه در طول زندگي در دنياي خاکي با شماست. 💎قانون دوم: در مدرسه اي غير رسمي وتمام وقت نام نويسي کرده ايد که زندگي نام دارد. 💎قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. 💎قانون چهارم: درس آنقدر تکرار مي شود تا آموخته شود. 💎قانون پنجم: آموختن پايان ندارد. 💎قانون ششم: قضاوت نکنيد، غيبت نکنيد، ادعا نکنيد، سرزنش نکنيد، تحقيرو مسخره نکنيد و گرنه سرتان مي آيد. 💎قانون هفتم: ديگران فقط آينه شما هستن. 💎قانون هشتم: انتخاب چگونه زندگي کردن با شماست. همه ابزار ومنابع ...

    آرشیو
 مبلغان چندهمسری دقیقا چه می‌خواهند؟ چندهمسری بیشتر جامعه بهتر!
9/17/2017 - ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ مبلغان چندهمسری دقیقا چه می‌خواهند؟ چندهمسری بیشتر جامعه بهتر!

فعالیت های چندین کانال تلگرامی برای تبلیغ چندهمسری و ترویج آن در جامعه به اسامی مختلف و به اسم «سنت اهل بیت» و «فرهنگ ناب» موجب حساسیت‌های زیادی شد که آن را پیگیر شدیم.