چهارشنبه 1395/06/03

پیشخوان امروز ۳ شهریور ۱۳۹۵

    • عادتهائى كه موجب موفقيت در زندگى مى شود

      با ملايمت = سخن بگوئيد، عــمــيـــق = نفس بكشيد، شــــــيــك = لباس بپوشيد، صـبـورانه = كار كنيد. نـجـيـبـانه = رفتار كنيد، هــمـــواره = پس انداز كنيد، عــاقــلانـه = بخوريد، كــــافـــى = بخوابيد، بى باكانه = عمل كنيد، خـلاقـانـه = بينديشيد، صـادقانه = كسب...

    آرشیو
ایستگاه بازدید مجازی تهران زیبا در رویداد دهکده جوانی
8/18/2016 - ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ایستگاه بازدید مجازی تهران زیبا در رویداد دهکده جوانی

بازدید کنندگان از ایستگاه بازدید مجازی تهران زیبا چه می بینند؟